evlenmeden önce edinilen mallar ortak mı

ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Evlenmeden önce ortak alınan ev!
Evlenmeden önce ortak alınan eve aile konutu şerhi konularak ev; evliliğin iptali veya boşanma halinde mal rejiminin sona ermesi halinde eşler arasında eşit olarak paylaşılıyor...

Evlenmeden önce ortak alınan ev!
Evlenmeden önce ortak alınan ev için, evlilik sırasında tapuda "aile konutu şerhi" konulabiliyor. Bu şerh ile, evliliğin iptali veya boşanma halinde mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılıyor.

Türk Medeni Kanununa göre, aile konutu "Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân” olarak tanımlanıyor.

Evlenmeden ortak tapu ve mal ayrılığı rejimi ile ilgili Medeni Kanunda yer alan esaslar şu şekilde sıralanıyor:

III. Aileye özgülenen mallar

1. Kural

MADDE 250.- Eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır.

Paylaştırmada işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.

Manevî tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

2. Paylaşmaya aykırı davranışlar

MADDE 251.- Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini hakkaniyete uygun olarak belirler.

Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı varsayılır.

Bu tür kazandırmalara ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

3. Paylaştırma isteminin reddi

MADDE 252.- Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.

4. Paylaştırma yöntemi

MADDE 253.- Paylaştırmanın ayın olarak yapılması asıldır. Buna olanak yoksa bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilir. Eşlerden birinin diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerlerine göre hesaplanır. Bu hesaplamada paylaşım konusu malların edinilmesinden doğan borçlar indirilir.

Denkleştirme bedelinin derhal ödenmesi kendisi için ciddî güçlükler doğuracaksa, borçlu eş ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini isteyebilir.

Aksine anlaşma yoksa, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülür; durum ve koşullar gerektiriyorsa ayrıca borçludan güvence istenebilir.

IV. Aile konutu ve ev eşyası

1. İptal veya boşanma hâlinde


MADDE 254.- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi hâlinde, ailenin ortak kullanımına özgülenmiş ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta kalmaya ve ev eşyasını kullanmaya hangisinin devam edeceği konusunda eşler anlaşabilirler. Konutta kalma hakkını elde eden eş, bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesini isteyebilir.

Eşlerin aile konutunda kimin kalmaya ve ev eşyasını kimin kullanmaya devam edeceği konusunda anlaşamamaları hâlinde, hakkaniyet gerektiriyorsa hâkim, olayın özelliklerini, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarını ve varsa çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakka hangisinin sahip olacağına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verir; bu kararında kalma ve kullanma süresini belirleyerek tapu kütüğüne şerhi için tapu memurluğuna bildirir.

Hâkim aksine karar vermedikçe hak, belirlenen sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Ancak, bu süre sona ermeden yararlanan tarafın durumunda değişiklik olması hâlinde, diğer taraf hâkimden, kararın gözden geçirilmesini isteyebilir.

Eşler konutta kira ile oturuyorlarsa hâkim, gerektiğinde konutta kiracı sıfatı taşımayan eşin kalmasına karar verebilir. Bu durumda, kiralayanın sözleşmeden doğan haklarını güvenceye almak için gerekli düzenleme yapılmasına iptal veya boşanma kararıyla birlikte re'sen karar verilir.

2. Ölüm hâlinde

MADDE 255.- Eşlerden birinin ölümü hâlinde, paylaşma konusu olan mallar arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmezse bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde sağ kalan eşin veya ölenin diğer yasal mirasçılardan birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Sağ kalan eş, miras bırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve alt soyundan birinin aynı meslek veya sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hükümleri saklıdır.
 
ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Evlilik öncesi edinilen gayrimenkullün paylaşımı nasıl yapılır

Soru:
Ben iki yıllık evliyim. Ancak evliliğimin yürümeyeceği kanaatindeyim. Eşim evlenmeden önce bir kooperatife üye olmuş, evlendikten sonra bu evin eksikliklerini tamamlama ihtiyacı doğunca ben de katkıda bulundum. Ancak ev tabii ki eşimin üzerine. şimdi boşanma halinde evde hakkım olacak mı Y.D.

Cevap: Okuyucumun sorusu, 2002 yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun'un labirentlerinden biri. Öyle bir kanun yaptılar ki içinden çıkabilene aşk olsun. Hangi mal kimin, hangi maldan kim ne kadar tasarruf edebilir anlayana aşk olsun. Bir de bunu anlatmak var ki cehennem azabı. Sizinkine geleyim. Eşiniz dairenin sahibi, siz maddi olarak katkıda bulunmuşsunuz. Boşanmada bu göz önüne alınır. Zira eşler arasında boşanma sırasında mallar, şahsi mallar ve edinilmiş mallar olarak ayrı değerlendirilir. şayet eşinizin kişisel malına katkıda bulunduysanız (ki bulunduğunuzu söylüyorsunuz) katkıyı da çalışmalarınız sonucu elde ettiğiniz gelirden yaptıysanız, bu edinilmiş mallardan yapılmış katkı olarak kabul edilir. Medeni Kanunun 230'uncu maddesi bu hususun göz önüne alınmasını ve boşanma sırasında yapılacak hesaplamada bir denkleştirmeye tabi tutulacağını söylüyor. Bu denkleştirme de eşinizin size borçlanması şeklinde olacak. Evden hisse alma şeklinde olmayacak. Ancak sizin katkınızın da belgelendirilmesi istenecek. Ancak hatırlatayım ki bu hesaplamalar kolay değildir ve boşanma davasmı uzatacaktır. çünkü yasal sistem toplum ihtiyaçları ve gerçekleri gözönüne alınmadan yabancı kaynaklardan tercüme sureti üe kurulmuştur. Bu nedenle işiniz uzun ve yorucu olacak.
Posta/Tamer Heper
 
ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
Evlenmeden önce edinilen mala eş ortak olabilir mi?

Bir evim var, bunu kızıma bırakmak istiyorum. Duyduğuma göre evlenmeden önce edinilen mallarda damat ortaklık iddia edemiyormuş bu doğru mu? Bir çocuğum daha var, o hak talep edebilir mi? Bu işlemleri nerede yapmalıyım? B.B.

Soru kısa ama yanıt uzayabilir. Zira kısa bir soru birkaç konuyu içeriyor. Önce kızınıza dairenizi bırakma olayı. Sistemimize 2002 yılından itibaren girmiş bulunan aile içindeki mallarla ilgili mevzuat 'edinilmiş mallara katılma sistemi' olarak adlandınlır ve peşinden tonla problem getirir. Uzun uzun ihtilaf kaynağıdır ve aile içindeki bağlan güçlendirmez tam tersine güveni sarsar. Eşler geleceğe yönelik tedbir alma ihtiyacı duyar bu nedenle bir takım yan yollara sapar. İlk akla gelen, boşanma ihtimaline karşı, eşe göre tedbir olmak üzere yeni alınan mallan, güvenilir bir yakın adına almak gibi. Bunlara ne gerek var? Sistem insanlan buna itiyor. Bakın siz de kızınız için şimdiden önlem almayı düşünüyorsunuz. Size hak vermiyor değilim. Çünkü sistem sizi de buna itiyor. Ancak endişe etmeyin evlilikten önce edinilmiş mallar bu sisteme dahil olmadığı gibi miras veya bağış yolu ile edinilmiş mallar da bu sisteme girmez. Siz malınızı kızınıza bağış veya miras yolu ile bırakmayı düşündüğünüze göre ileride evlenecek kızınız yönünden bir problem yok. Bu tür edinilen mallar kişisel mallar sınıfında olup eş ile ilgili hesaba katılmaz.

Geleyim diğer evladınıza. Evlatlann miras payının yansı saklı pay yani bu paya dokunulamaz. Bu evladınız sizin ölümünüzden sonra saklı payının kendisine verilmesi isteyebilir. Bunu talep ettiği takdirde önleyecek bir mevzuat yok. Ama şayet isterse. Sizin isteklerinizi kabul eder de istemde bulunmaz ise hiç kimse ona zorla mahfuz hissesini yani saklı payını vermez. Ancak talep ederse miras payının yansını mahkeme karan ile alır. Bu işlemi iki yerde yapabilirsiniz. Şayet bugünden kızınıza vermeyi düşünüyor iseniz bunu tapu dairesinde yapacaksınız. Şayet dairenin kum mülkiyetini verip intifa hakkını muhafaza etmek istiyorsanız yine tapu dairesinde yapacaksınız. Şayet vasiyetname yapıp ölümünüzden sonra sahip olmasını istiyorsanız bunu noterde yapacaksınız.

Posta - Tamer Heper
 

Benzer konular...

Üst