Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşme örneği

ad@min

ad@min

Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
Erkek
Şehir
İstanbul
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI
(T.M.K.md.244 ilâ 255)

Eşler birlikte söz alarak, ../../. tarihinde evlendik. Aramızda paylaşmalı mal ayrılığı rejimini kabul ettik:

1- Her birimizin, yasal sınırlar içerisinde, kendisine ait malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı olacaktır.

2- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden , iddiasını isbatla yükümlü olacaktır.Aksi takdirde aidiyeti isbat edilemeyen mallar , paylı mülkiyetimizdeki mallardan sayılacaktır.

3- Her eş kendi borçlarından dolayı, kendisine ait malların tümüyle sorumlu olacaktır.

4- Mal rejiminin sona ermesi halinde, her birimiz, diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Ayrıca üstün yararı olduğunu ispat eden, öteki önlemler yanında, diğerimize ait payın ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle paylı mülkiyetimizdeki malın kendisine verilmesini isteyebilecektir.

5- Paylaştırma dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç veya uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunan taraf mal rejiminin sona ermesi durumunda, diğerinden katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel ödenmesini isteyebilecektir.Bu istem paylaştırma dışı kalan malın yerine geçen değerler için de geçerli olacaktır.

6- Bu mal rejiminin kurulmasından sonra birimizin edindiği ve ailemizin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülediği mallar ile ailemizin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, mal rejiminin sona ermesi durumunda aramızda eşit olarak paylaşılacaktır.

7- Her birimizin kendisine ait olan manevi tazminat alacakları , miras yoluyla edindiği mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça , sağlar arası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar , paylaşma dışı kalacaklardır.

8- Paylaşma, olanaklar ölçüsünde ayın olarak yapılacaktır.Olanak bulunmadığı durumda bedel eklenmek suretiyle paylar denkleştirilecektir.Birimizin diğerine ödeyeceği bedel , malların tasfiye anındaki sürüm değerine göre hesaplanacaktır.Bu hesaplamada, paylaşım konusu malların edinilmesinden dolayı borç varsa, sürüm değerlerinden indirilecektir.

9- Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline %.. oranında faiz yürütülecektir.

10- Birimizin ölümü durumunda , paylaşma konusu mallar arasında ev eşyası veya birlikte yaşadığımız konut bulunduğunda , sağ kalan , bunlar üzerinde kendisine miras ve paylaşmadan doğan hakkına mahsup edilmek ve yetmediği takdirde bir bedel eklenmek suretiyle mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilecektir diye sözlerini bitirdiler.

Not:
9.Paragrafla ilgili olarak: Tasfiyenin sona ermesinden başlayarak denkleştirme bedeline faiz yürütülmemesi veya güvence istenmemesi konusunda anlaşabilirler.

DİKKAT : Sözleşmenin tescil ve ilânına ilişkin hükümler kaldırıldığından, bu işlemler yapılmayacaktır.
- İşleme ilgililerin fotoğraflarının yapıştırılması gerekir.

 

Benzer konular...

ad@min
mesaj
2
okunma
655
O
ad@min
mesaj
0
okunma
549
ad@min
ad@min
ad@min
mesaj
0
okunma
617
ad@min
ad@min
ad@min
mesaj
2
okunma
2K
M
ad@min
mesaj
0
okunma
1K
ad@min
Üst