Türk kadını ekonomik ve sosyal hakları

    TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ EKONOMİK ve SOSYAL HAKLARI

    Özet:
    Evlilik birliği toplumun temelini oluşturduğu için, bu birlikteliğin korunması ve birliktelik süresince eşlerin haklarının belirlenmesi büyük öneme sahiptir. Bu anlamda aile düzeni içerisinde kadın ve koca eşit haklara sahiptir. Nitekim Türk Medeni Kanunu md. 186’da, eşlerin evlilik birliğini beraber yönetecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu hükümden hareketle evli kadın, eşiyle birlikte eşit oy hakkına sahip olup, evlilik birliğinin yönetimi; çocukla ilgili kararların verilmesi, velayet hakkının kullanılması ve aile konutuyla ilgili işlemlerde koca ile eşit konumdadır. Bunların dışında, evli kadının soyadının korunması (TMK md. 187); meslek seçimi (TMK md. 192); kocanın evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi (TMKmd. 195) veya ailenin ekonomik varlığını tehlikeye düşürecek işlemlerde bulunması (TMK md. 199) gibi konularda kanun koyucu, kadının haklarını koruyucu birçok düzenleme getirmiştir.
     
    Üst